Vertrouwelikheids- & kukyrichtlyne

Vertrouwelikheidsrichtlyne

Persoonlike data dee jy up disse websteade invoret wördet vertrouwelik behandeld, wy geavet geen informaty an anderen döär sunder juw nådrukkelike tostemming. Vöär meyr informaty oaver de data dee versameld wördet döär de kukys dee unse websteade gebruukt, leas gerüst de tekst hyrunder up juw gemak döär. By vrågen of upmarkingen oaver unse vertrouwelikheids- & kukyrichtlyne kün altyd kontakt mid uns upneamen.

Kukyrichtlyne

Disse kukyrichtlyne verdüdelikt wat kukys bint en ho se gebruked wördet. Jy künnet disse richtlyne döärneamen üm düdelik te krygen wat kukys feitelik bint, ho wy se gebruket, en welk soort kuky wy gebruket, d.w.s. de informaty dee wy mid behülp van kukys versamelet en ho dee informaty gebruked wördt, en ho jy juw kukyvöärköären instellen künnet. Vöär meyr informaty oaver ho wy juw persoonlike data veilig gebruket en bewaret, see unse vertrouwelikheidsrichtlyne.

Jy künnet up elk moment juw goodköäring anpassen of intrekken up unse websteade.

Kom meyr te weaten oaver wee wy bint, ho jy mid uns in kontakt kommen künnet en ho wy persoonlike data verwarket in unse vertrouwelikheidsrichtlyne.

Juw goodköäring geldt vöär et volgende internetdomein: skryvwyse.eu

[user_consent_state]

Wat bint kukys?

Kukys bint kleine tekstholders dee gebruked wördet üm wisse informaty in vaste te leggen. Kukys wördet up juw apparaat vastelegd as de websteade up juw webkyker laden is. Disse kukys helpet uns de websteade normaal te låten draien, de websteade veiliger te maken, te sörgen vöär en beatere gebrukerservaring, en et helpt uns begrypen of de websteade good funktioneert en wår noch wat verbeaterd wörden müt.

Ho wy kukys gebruket?

Lykas de meyste andere websteaden, gebruket unse websteade eyrste- en dardepartykukys vöär en antal saken. De eyrstepartykukys bint vöäral nöydig üm de websteade good te låten draien, en se versamelet geen persoonlike data.

De dardepartykukys wördet up unse websteade gebruked üm informaty te geaven oaver et funktioneren van de websteade, ho jy unse websteade gebruket, se helpet unse websteade veilig holden, en al mid al üm juw en beatere gebrukerservaring te beden en sörgt dervöär dat by en volgend besöök de bodel vlugger laadt.

Welk soort kukys wördet der gebruket?

Noudsakelik: Summige kukys bint noudsakelik üm alle funktionaliteiten van de websteade te gebruken. Disse kukys sörget dervöär dat wy gebrukerssessys holden künnet en beveiligingsdreigingen vöärkommen künnet. Der wördet geen persoonlike informaty versameld of vastelegd.

Statistiken: Disse kukys bewaret informaty sou as et antal besökers dat de websteade krigt, welke syden bekeaken bint, van welke bron se wegkommet etc. Disse data helpet uns begrypen of de websteade good funktioneert en wår noch wat verbeaterd wörden müt.

Funktioneel: Dit bint de kukys dee wisse neet-noudsakelike funktionalteiten up unse websteade understöänet. Disse funktionaliteiten künnet bestån uut et inbedden van inhold sou as videos of et deylen van inhold up de websteade via socialemediaplatforms.

Vöärköären: Disse kukys helpet uns juw instellingen en söökvöärköären sou as språkinstellingen te bewaren üm et juw by en volgend besöök makkeliker te maken.

[cookie_audit columns=”cookie,description” heading=”De understånde lyste givt en oaversicht van de kukys dee up unse websteade gebruked wördet.”]

Ho kan ik myn kuky-instellingen anpassen?

As jy juw instellingen later veranderen willet, dan kün jy klikken up et tabblad “Vertrouwelikheids- & kukyrichtlyne”. Hyrdöär kryg jy de goodköäringsmelding upny te seen wårdöär jy juw instellingen anpassen künnet.

Dårnåst gebruket verskillende webkykers verskillende metoden üm kukys te blokkeren en vord te smyten dee döär de websteade gebruked wördet. Jy künnet de instellingen van juw webkyker anpassen dat kukys blokkeerd/vordsmeaten wördet. Üm meyr te weaten te kommen oaver ho jy kukys beheyren en vordsmyten künnet, see wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.