Kontakt

Jy künnet eynvoldig kontakt mid uns upneamen döär de understånde velden in te vüllen. Lof, kritik, verbeateringsvöärstellen, inholdelike vrågen oaver de skryvwyse, advis oaver de sassiske språke, of wil jy gewoan meyr informaty oaver uns projekt? Låt et uns gerüst weaten!